Logo

ul. Mostowa 14, 33-100 Tarnów
tel.: +48 600 617 100

 
Logo

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:


  • doradztwo prawne w zakresie wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym,
  • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach o zapłatę,
  • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zasiedzenia, ustanowienia służebności, o ochronę własności i posiadania, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego,
  • reprezentacja w sporach o charakterze odszkodowawczym, dochodzenia wypłaty odszkodowania, renty i zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń losowych od towarzystw ubezpieczeniowych,
  • postępowania spadkowe: w zakresie stwierdzenia nabycia spadku oraz działu spadku,
  • reprezentacja w sporach z organami ubezpieczeń społecznych, w szczególności w przedmiocie ustalenia prawa do renty, emerytury, zasiłków i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
  • reprezentacja procesowa w sprawach o rozwód, separację, alimenty, opieki i kontaktów z dzieckiem, podział majątku dorobkowego małżonków,
  • windykacji należności w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
  • prawa pracy, sprawy o ustalenie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, zaskarżanie wypowiedzeń, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
  • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym: sporządzanie, wniosków, odwołań, zażaleń, skarg.

Przedstawiony powyżej zakres spraw stanowi jedynie przykładowe wyliczenie. Kancelaria gotowa jest podjąć się świadczenia pomocy prawnej także w innych obszarach.